Nota prawna

Rozpoczęcie korzystania z serwisu internetowego www.zbadajbrca.pl [„Serwis”], należącego do AstraZeneca Pharma Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Postępu 14, 02-676 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000117902, NIP 521-32-63-358, wysokość kapitału zakładowego 2.000.000,- złotych ("AstraZeneca"), jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przedstawione w nim warunki. Prosimy więc o uważne zapoznanie się z warunkami użytkowania Serwisu.

I. Prawo autorskie. Prawa własności przemysłowej

Treść Serwisu chroniona jest prawem autorskim i nie może być modyfikowana i rozpowszechniana, chyba że AstraZeneca wyrazi na to pisemną zgodę. AstraZeneca wyraża zgodę, aby przeglądali Państwo Serwis i drukowali jego fragmenty wyłącznie dla użytku osobistego, a nie w celu redystrybucji lub jakimkolwiek innym celu komercyjnym, chyba że AstraZeneca wyrazi na to pisemną zgodę. Poszczególne dokumenty zawarte w Serwisie mogą podlegać dodatkowym warunkom określonym w tych dokumentach. Wszystkie użyte w Serwisie znaki i nazwy firmowe lub towarowe należą lub/i są zastrzeżone przez podmioty uprawnione i zostały użyte wyłącznie w celach informacyjnych. Podlegają one ochronie zgodnie z właściwymi przepisami prawa i ich wykorzystywanie jest zabronione. W związku z powyższym Państwa dostępu do Serwisu nie należy interpretować jako przyznania jakiejkolwiek licencji lub prawa do korzystania ze znaków występujących w Serwisie bez uprzedniej pisemnej zgody AstraZeneca.

II. Ogólne zasady korzystania z Serwisu

Informacje zamieszczone w Serwisie nie stanowią oferty sprzedaży jakichkolwiek produktów. Informacje zamieszczone w Serwisie mogą być zmienione bez uprzedzenia w każdym czasie. Przesyłając do AstraZeneca materiał (w tym utwory w rozumieniu przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych), np. za pomocą poczty elektronicznej lub poprzez strony internetowe AstraZeneca, potwierdzają Państwo, że:

  • Materiał nie będzie zawierał żadnych treści niezgodnych z prawem
  • Dołożą Państwo starań, aby przed przesłaniem materiałów usunąć wszelkie wirusy lub inne cechy materiału mogące uszkodzić Serwis.

Korzystając z Serwisu zobowiązujecie się Państwo do podejmowania tylko i wyłącznie działań zgodnych z obwiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami.

III. Informacje zawarte w Serwisie

Informacje i opinie zawarte w Serwisie zostały zebrane lub opracowane przez AstraZeneca w dobrej wierze i na podstawie źródeł uważanych za wiarygodne. Informacje, dokumenty, produkty i usługi zawarte lub opisane w Serwisie mogą być przedstawione lub udostępnione w formie skróconej, niepełnej lub być przedawnione.

AstraZeneca nie zweryfikowała treści stron internetowych stworzonych lub prowadzonych przez osoby trzecie, do których można uzyskać dostęp przez Serwis. Umożliwienie połączenia ze stroną nie będącą własnością AstraZeneca nie oznacza, że AstraZeneca rekomenduje taką stronę, produkty lub usługi, o których mowa na stronie prowadzonej przez osobę trzecią. W przypadku uznania przez Państwa konieczności weryfikacji informacji zawartych w Serwisie, prosimy o kontakt pod numerem telefonu (22) 245 73 00 lub poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres: InfoPL@astrazeneca.com.

IV. Prawo właściwe.

Serwis jest prowadzony przez podmiot polski. Korzystanie z Serwisu podlega prawu polskiemu.